خودپرداز

22مرداد
دستگاه خودپرداز در شهرداری بهارستان استقرار یافت

دستگاه خودپرداز در شهرداری بهارستان استقرار یافت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان، با پیگیری مجموعه شورا اسلامی و شهرداری بهارستان و با توجه به کمبود دستگاه های خودپرداز در شهر بهارستان، دستگاه خودپرداز بانک ملی در ساختمان شهرداری بهارستان استقرار یافت.