عضو شورای اسلامی بهارستان:
مسیر معروف به راه بلوکی بهارستان بازگشایی شود / املاک موقوفی به عنوان مانعی بر سر راه توسعه تلقی نشود
عضو شورای اسلامی شهر بهارستان با قدردانی از آموزگار، مدیر اداره اوقاف شهرستان جم بابت تعامل و همکاری با مدیران شهری گفت: انتظار داریم با همکاری اوقاف با شهرداری بهارستان برای بازگشایی و احداث این مسیر قدیمی معروف به راه بلوکی افزایش یابد تا شاهد رفع دغدغه مردم باشیم.