مسؤول مخابرات شهر بهارستان خبرداد:
به زودی عملیات فیبر نوری در شهر بهارستان اجرا می شود
مسؤول مخابرات شهر بهارستان گفت: با توجه به بازدید ریاست محترم مخابرات شهرستان جم از شهر بهارستان ، به زودی عملیات فیبر نوری در شهر بهارستان اجرا می شود و فیبر نوری از مسیر روستای بهرباغ وارد شهر خواهد شد.