خیابان موعود

09اسفند
مناقصه آسفالت خیابان موعود شهر بهارستان

مناقصه آسفالت خیابان موعود شهر بهارستان

اجرای قیرپاشی و آسفالت خیابان موعود شهر بهارستان به مساحت کل3520 مترمربع به مناقصه رفت.

09بهمن
عملیات تعریض و تسطیح خیابان ۱۶ متری موعود شهر بهارستان انجام شد

عملیات تعریض و تسطیح خیابان ۱۶ متری موعود شهر بهارستان انجام شد

در راستای بهبود رفت و آمد شهروندان عملیات تسطیح و تعریض خیابان 16 متری موعود در شهر بهارستان انجام شده است.