مدیر آبفا شهرستان جم خبرداد:
استقرار نمایندگی آبفا در شهر بهارستان
شهر بهارستان مشکلات زیادی در حوزه آب دارد که اولویت آبفا حل مسائل مربوط به آب این شهر است و در این خصوص انتظار داریم شهرداری همکاری لازم را داشته باشد.